Texas: Austin Police DWI arrest bookings for Nov. 9, 2015

Austin Texas Police

Soham Desai DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Soham Desai DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Steven Childers DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Jeremy Amsden DWI arrest by Austin Police Texas 110915

Allison Winslet DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Michael Salter DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Beto Rodriguez DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Javier Ortiz Jaimes DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Beto Rodriguez DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Adrian Mendoza DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Jonathan Martinez DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Alberto Juarez Caudillo DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Aurelio Jimenez DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Samuel Harris DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Jessica Gomez DWI arrest by Austin Texas Police on 110915

Cameron Dreyer DWI arrest by Austin Texas Police on 110915